leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow คำขวัญของ บช.ตชด.
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
คำขวัญของ บช.ตชด. Print E-mail

                   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้พิจารณากำหนดให้มีคำขวัญประจำหน่วยขึ้นเพื่อใช้ยึดถือเป็นค่านิยมร่วมหรือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของกำลังพลในสังกัดทุกนายประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของตำรวจคระเวนชายแดนและมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางของหน่วยที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดให้มีคำขวัญหน่วยของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและการใช้คำขวัญของหน่วย ดังนี้

           "เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ"

       เสียสละ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ ดังที่ปรากฎในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน "ความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน"

        อดทน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฎิบิติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย ความมีวินัยและตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิาพ

        ดำรงตนอย่างมีเกียรติ  หมายถึง การปฏิบัติตนอย่างเรียบ ง่าย ประหยัดขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง

                                         ............................................

ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt