leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow พื้นที่รับผิดชอบ arrow พื้นที่รับผิดชอบ
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
พื้นที่รับผิดชอบ Print E-mail

                                    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

ที่ตั้ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ตั้งอยู่เลขที่ 710 หมู่ 1บ.ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว
อาณาเขต
    
ทิศเหนือ ติดต่อกับกองทัพาคที่ 2 , จว.บุรีรัมย์
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
     ทิศใต้ ติดต่อกับกิ่ง อ.โคกสูง

      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเอวัฒนานคร
พื้นที่รับผิดชอบ สามารถแยกเป็นสองส่วนดังนี้
    1. พื้นที่ส่วนหน้า ประกอบด้วยหมู่บ้านตามแนวชายแดน 3 หมู่บ้าน บ้านร่มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จว.สระแก้วบ้านคลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว
     2. พื้นที่ส่วนใน รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ ต.ทัพไทย ,ต.ทัพราช ,ต.ตาพระยา,ต.ทัพเสด็จ
ต.โคคลาน และ พื้นที่บางส่วนของอำเอวัฒนานคร
ารกิจ
     1. งานป้องกันชายแดน
      ก) จัดตั้ง ร้อย ฉก.ตชด.124 ขึ้นที่ บ.คลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กับ ฉก.ตชด. 12
      ข)วางกำลังรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามแนวชายแดนทำการ ลว.เฝ้าตรวจ ,ระวังป้องกัน ,ยับยั้งรั้งหน่วง สกัดกั้นการแทรกซึมและรุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายตรงข้าม ,ปราบปรามขบวนการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับแก้ปัญหาของหน่วยตามสถานการณ์
     
ค)เตรียมปรับกำลังเพื่อปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยควบคุมทางยุทธการเมื่อได้รับคำสั่ง
     2. การรักษาความมั่นคงายใน
       ก)จัดมว.มชส.ดำเนินการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงายในมุ่งเน้นงาน
ด้านการข่าว,ยุทธการและกิจการพลเรือนโดยใช้การประชาสัมพันธ์,ชุมชนมวลชนสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ
      ข)จัดตั้งด่านตรวจ,จุดตรวจและด่านสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสกัดกั้นป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
,อาวุธสงคราม,จรกรรมรถยนต์,สินค้าหลบหนีาษี,หลบหนีเข้าเมือง
และอาชญากรรม สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
       ค)ประสานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหน่วยราชการในพื้นที่
การจัด/การวางกำลัง
      จัดตั้ง ร้อย ฉก.ตชด.124 เพื่ื่อรับมอบพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันอธิปไตยตามแนวชายแดน
ไทย/กัมพูชา จากหน่วยควบคุมทางยุทธการ ( ฉก.ตชด.12) มีพื้นที่กว้างด้านหน้า 16 กม.
ตั้งแต่ จต.ต. 13 บ.ร่มไทร ต.ทัพเสด็จ ( รอยต่อ ร้อย ฉก.ตชด.127 ) ถึง จต.ต. 27
บ.เนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา ฯ ( รอยต่อ ร้อย ฉก.ตชด.125 ) โดยการจัดกำลังจาก
ร้อย ตชด.124 ประกอบกำลัง 3 มว. ตชด.และ 1 มว.สสน. ( รก.วี 150 จำนวน 2 คัน) ตั้งรับหน้าและวางไว้ในลักษณะเป็นจุดเฝ้าตรวจ 15 จต.ต. การปฏิบัติแต่ละจุดตรวจ
ด้วยการวางกำลัง ออก ลว.เชื่อมจุดตรวจพร้อมทั้งจัดกำลังออกดักซุ่มตามช่องทาง
สำคัญอย่างต่อเนื่อง


ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt