leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow รายนามผู้บังคับบัญชา arrow รายนามผู้บังคับบัญชา
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
รายนามผู้บังคับบัญชา Print E-mail

  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย1ตำรวจตระเวนชายแดน

     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 2
1. ร.ต.ต.เฉลิม      โสดาบัน      พ.ศ.2510  ถึง  พ.ศ.2511
2. ร.ต.ท.ธำรงชัย   ธนังกุล       พ.ศ.2511  ถึง  พ.ศ.2512
3. ร.ต.ท.ธำรงชัย   ศรีทองสุข   พ.ศ.2512  ถึง  พ.ศ.2516
4. ร.ต.ท.สวง        โอราฬวัตร์   พ.ศ.2516  ถึง  พ.ศ.2519
5. ร.ต.ท.ธนศักดิ์   ใจบาล        พ.ศ.2519  ถึง  พ.ศ.2521
6. ร.ต.ท.ชัยโรจน์  หุ่นปราการ   พ.ศ.2521  ถึง  พ.ศ.2525
7. ร.ต.ท.เทวา      จรัลวงษ์       พ.ศ.2525  ถึง  พ.ศ.2529
8. พ.ต.ท.��ิศักดิ์    เพ็งปาน       พ.ศ.2529  ถึง  พ.ศ.2529
แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2529)


ร้อย ตชด.1 เป็น ร้อย ตชด.124 โดยมีตำแหน่ง
ผบ.ร้อย ตชด.124 ดังนี้ี้
1. พ.ต.ท.ไพโรจน์ จันทร์ดี       พ.ศ.2529  ถึง  พ.ศ.2535
2. พ.ต.ท.สุทิน      ดิษแพ       พ.ศ.2535  ถึง  พ.ศ.2543
3. พ.ต.ท.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์  พ.ศ.2543  ถึง  16 ก.พ.53
4. ร.ต.อ.พิเชฐ      พูนชู          16 ก.พ.53 ถึง  ปัจจุบัน

 


ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt