leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ประวัติหน่วย arrow ประวัติหน่วย
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
ประวัติหน่วย Print E-mail

 

Image

ประวัติ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ตั้งเดิมเป็น ที่ตั้งของหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 208 มีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ โดยมี ร.ต.ต.ปัญญา สธนะพานิช ยศขณะนั้น เป็นผู้บังคับหมวด สาพูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ต่อมาในปี พ.ศ.2508 หน่วยเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น พื้นที่ปฏิบัติการ ด้าน กองร้อย 1 ตำรวจตระเวนชายแดน และในปี พ.ศ.2510 สถานการณ์ชายแดนด้าน อำเอตาพระยา มีโจรผู้ร้ายข้ามแดน เข้ามาทำการปล้นราษฎรในพื้นที่ ตามแนวชายแดนไทย/กัมพูชา เป็นประจำ ประกอบกับท่าทีของประเทศกัมพูชา ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ และกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ด้านอำเอตาพระยา ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ได้ทั่วถึง หน่วยเหนือจึงมีนโยบายขยายกำลังพล ของตำรวจตระเวนชายแดน ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยมีประสิทธิาพ และทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดตั้ง กองร้อย 1 ตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นที่ อำเอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร.ต.อ. เฉลิม โสดาบัน เป็นผู้บังคับด้าน หรือผู้บังคับกองร้อย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต่อมาเมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2529 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 5 เล่มที่ 103 ตอนที่ 176 ลง 13 ตุลาคม 2529 ให้มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป โดยได้เปลี่ยนจาก กองร้อย 1 ตำรวจตระเวนชายแดน เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124ในปีพุทธศักราช 2543 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการ และอาคารบ้านพักใหม่ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเป็นที่พักอาศัย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ มีบริเวณติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ดังนี้
     - ทิศเหนือ จด โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
    - ทิศใต้ จด โรงเรียนตาพระยา
    - ทิศตะวันออก จด ถนนธนะวิถี
    - ทิศตะวันตก จด หมู่บ้านปางลาง
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124ได้รับอนุมัติจากหน่วยเหนือให้เคลื่อนย้ายสถานที่ทำการเก่า มาประจำการที่สถานที่ทำการแห่งใหม่ แต่วันที่ 9 มกราคม 2535 จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt