leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow โครงการเศรษฐกิจพอเพียง arrow โครงการเลี้ยงสุกร
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
โครงการเลี้ยงสุกร Print E-mail

1.   ชื่อโครงการ
     
      เลี้ยงสุกร
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
            ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
3.   หลักการและเหตุผล
            กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มพูนรายได้ลดรายจ่าย ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อน  ซึ่งข้าราชการตำรวจบางราย  ได้ทำการเลี้ยงสุกรเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวทางกองร้อยฯ เห็นว่าการเลี้ยงสุกรเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวดีขึ้น
กอรปกับการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริมที่การดำเนินการไม่ยุ่งยาก  การบำรุงดูแลรักษาง่าย ได้ผลเร็วมีตลาดรองรับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.   วัตถุประสงค์
       4.1   เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
       4.2   เพื่อเป็นการเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
4.3   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
       4.4   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5.   ขั้นตอนการดำเนินการ
        5.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
        5.2 ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปในการเลี้ยงสุกร
       
5.3 เตรียมพื้นที่สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร
        5.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ พ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร
 
6.   สถานที่
        กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
7.   ระยะเวลาการดำเนินการ
       แต่ เดือน มีนาคม 2553  เป็นต้นไป
8.    งบประมาณ
        จำนวนเงิน  20,000  บาท
9.   ผลคาดว่าจะได้รับ
       9.1 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       9.2 ทำให้เกิดรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
       9.3  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างคามรักความสามัคคี
       9.4  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม

 

                                                                        ผู้เสนอโครงการ

                                                ดาบตำรวจ
                                  
                                    ( ไฉยา   ทองแพง )
                                                จ่ากองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

                                                                       

ผู้อนุมัติโครงการ

                                                ร้อยตำรวจเอก
                                                                       ( พิเชฐ   พูนชู )
                                                ผู้บังคับกองร้อย(สบ2)กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124


Image

 

Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt