leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow โครงการเศรษฐกิจพอเพียง arrow โครงการเลี้ยงปลา
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
โครงการเลี้ยงปลา Print E-mail

1.   ชื่อโครงการ
            เลี้ยงปลา
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
            ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
3.   หลักการและเหตุผล
       อ้างตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12 กลยุทธที่ 5  การพัฒนาองค์กร  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้มีแนวคิดเสริมสร้างคุณาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว จำนวน  80  ครอบครัว  ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของทางราชการ เพื่อที่จะเพิ่มพูนรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีรายได้  กอร์ปกับค่าครองชีพในปัจจุบันค่อนข้างสูง  ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวไม่เพียงพอ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีคุณาพชีวิตดีขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพ  ที่การดำเนินการไม่ยุ่งยาก  วิธีการเลี้ยงปลาดุกดูแลง่าย ได้ผลเร็ว และมีตลาดรองรับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.   วัตถุประสงค์
       4.1   เพื่อเป็นการเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
4.2   เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      
4.3   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
       4.4   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
       4.5  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเลี้ยงปลาดุกไว้รับประทานเอง และจำหน่าย
5.   ขั้นตอนการดำเนินการ
        5.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  80  ครอบครัว โดยแบ่ง  10  ครอบครัว รับผิดชอบ  1  บ่อ
       
5.2 ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปในการเลี้ยงปลา
       
5.3 เตรียมพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา จำนวน  8  บ่อๆละ  50  ตารางวา
       
5.4 จัดหาพันธุ์ปลาดุก จำนวน  80,000 ตัว ใช้เลี้ยงบ่อละ  10,000 ตัว  อาหารปลาดุก และวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงปลา

6.   สถานที่     กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
7.   ระยะเวลาการดำเนินการ
       แต่ เดือน กรกฎาคม 2550  เป็นต้นไป
8.    งบประมาณ  จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  จำนวน   200,000  บาท
       
    - ค่าขุดบ่อปลา จำนวน  8  บ่อ ขนาดบ่อละ 50 ตารางวา  บ่อละ  10,000  บาท รวม  80,000 บาท
           
- ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาดใหญ่) ตัวละ  1  บาท  จำนวน  80,000  ตัว ราคา 80,000  บาท
            - ค่าปั๊มน้ำ จำนวน  1  ตัว พร้อมอุปกรณ์ท่อ พีวีซี.  จำนวน  6,000  บาท
            - ค่าอวนลาก   จำนวน  4,000  บาท
            - ค่าอาหารปลาจำนวน  3  เดือนๆละ  10,000  บาท   รวม   30,000  บาท         รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  เป็นเงิน    200,000  บาท

9.   ผลคาดว่าจะได้รับ
       9.1 ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายายในครอบครัว (คาดว่า กำไรที่ได้รับประมาณ 15,000 บาท/บ่อ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ   3  เดือน)
      
9.2 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       9.3  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี
       9.4  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม

 

                                                                       

ผู้เสนอโครงการ

                                                พันตำรวจโท
                                  
                                    ( ฐาปนนท์          หน่องพงษ์ )
                                                ผู้บังคับกองร้อย(สบ2)กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
                                                    

  ผู้อนุมัติโครงการ

                                                พันตำรวจเอก
                                                                    
( พิษณุ              จันทรา )
                                                ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12


Image

 

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt