leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow โครงการเศรษฐกิจพอเพียง arrow โครงการเลี้ยงวัว
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
โครงการเลี้ยงวัว Print E-mail

1.   ชื่อโครงการ
     
      เลี้ยงวัว
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
            ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
3.   หลักการและเหตุผล
            กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มพูนรายได้ และลดรายจ่าย ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งมีรายได้น้อย แต่ค่าครองชีพสูง  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อน  ซึ่งข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รวมกลุ่มกันขึ้น ทำการเลี้ยงวัวเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว
ทางกองร้อยฯ เห็นว่าการเลี้ยงวัวเป็นอีกทางหนึ่ง  ที่จะทำให้ชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมที่การดำเนินการไม่ยุ่งยาก เลี้ยงง่าย ผลตอบแทนสูง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.   วัตถุประสงค์
       4.1   เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       4.2   เพื่อเป็นการเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
4.3   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
       4.4   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
       4.5   เพื่อเป็นการออมเงินที่มีอยู่ให้มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
5.   ขั้นตอนการดำเนินการ
        5.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
        5.2 ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปในการเลี้ยงวัว
       
5.3 เตรียมพื้นที่สร้างโรงเรือนเลี้ยงวัว
        5.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ แม่พันธุ์วัว และเตรียมสถานที่ในการเลี้ยง
เช่น พื้นที่ปลูกหญ้าไว้สำหรับเป็นอาหารของวัว
 6.   สถานที่
        กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
7.   ระยะเวลาการดำเนินการ
       แต่ เดือน มีนาคม  2549  เป็นต้นไป
8.    งบประมาณ
        จำนวนเงิน  50,000  บาท
9.   ผลคาดว่าจะได้รับ
       9.1 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       9.2 ทำให้เกิดรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
       9.3  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างคามรักความสามัคคี
       9.4  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม

 

                                                                        ผู้เสนอโครงการ

                                                ดาบตำรวจ
                             
                                    ( มนูญ               กุศลธรรมรักษ์ )
                                                       จ่ากองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

                                                                       

ผู้อนุมัติโครงการ

                                                พันตำรวจโท  
                                                                         ( ฐาปนนท์          หน่องพงษ์ )
                                                       ผู้บังคับกองร้อย(สบ2)กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

Image

 

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt