leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow โครงการเศรษฐกิจพอเพียง arrow โครงการทำนาข้าว
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
โครงการทำนาข้าว Print E-mail

 

1.   ชื่อโครงการ
     
       ทำนาข้าว
2.  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
     
       ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
3.  
 หลักการและเหตุผล
    
        กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มพูนรายได้ลดรายจ่าย ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อน  ซึ่งข้าราชการตำรวจและครอบครัวบางราย  ได้ทำการปลูกข้าวเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ทางกองร้อยฯ เห็นว่าการทำนาข้าว เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวดีขึ้น กอร์ปกับการทำนาข้าวเป็นอาชีพเสริม  ที่การดำเนินการได้ไม่ยุ่งยาก การบำรุงดูแลรักษาง่าย  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำนาข้าว ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.  
 วัตถุประสงค์
      
 4.1   เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      
 4.2   เพื่อเป็นการเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
 4.3   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
      
 4.4   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
      
 4.5  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวปลูกข้าวไว้บริโ���คเอง และจำหน่าย
5.  
 ขั้นตอนการดำเนินการ
       
 5.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
       
 5.2 ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปในการทำนา ที่จะทำให้ได้ผลผลิตสูง
       
 5.3 เตรียมพื้นที่สำหรับทำนาข้าว
       
 5.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว  และค่าแรงในการดำเนินการ
 6.  
 สถานที่
       
 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 เนื้อที่ทำนาประมาณ  50 ไร่
7.  
 ระยะเวลาการดำเนินการ
      
 แต่ เดือน กันยายน  2549  เป็นต้นไป
8.   
 งบประมาณ
       
 จำนวนเงิน  50,000  บาท
9.  
 ผลคาดว่าจะได้รับ
      
 9.1 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      
 9.2 ทำให้เกิดรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
 9.3  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างคามรักความสามัคคี
      
 9.4  ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

 

                                                                        ผู้เสนอโครงการ

                                                ดาบตำรวจ
                                  
                           ( บุญเรน             ผิวแก้ว )
                                
เสมียนงานส่งกำลังบำรุง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

 Image 

 

<Previous
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt